Az érpataki Rambó

“Nem áll hatáskörömben…” – Egy Szálasi-hívő polgármester ámokfutása III.

Az egykori nyilas nemzetvezetőt példaképként emlegető érpataki polgármestert 2009. november 3-án magánlaksértésért jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság. Fel kellett volna állítani, ám erre a közigazgatási hivatal törvénysértő hanyagsága miatt nem került sor. Tódor János riportja, harmadik rész.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal megbízott hivatalvezetője ezzel kapcsolatosan a következőket közölte egy állampolgári beadványra:

„Érpatak Község Önkormányzata helyettesítő jegyzőjének a polgármesteri munkakör átadására 2010.szeptember 23. napján (tehát majd egy évvel a jogerős ítélet után! – T. J.) tettem javaslatot és kértem, hogy arról az érintetteket tájékoztassa. A helyettesítő jegyző úr 2010. szeptember 23. napján átiratában jelezte, hogy az érintetteket tájékoztatta, Orosz Mihály Zoltán egyéb elfoglaltságára hivatkozva nem tud az átadás-átvételen megjelenni. Márpedig: „a munkakör átadás-átvételét átadó polgármester hiányában nem lehetett lebonyolítani.”

Dr. Galambos Ildikó megbízott hivatalvezető válaszában azt is elismerte, ezáltal kvázi a közigazgatási hivatalból hülyét csináló érpataki községvezetőnek adva igazat, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint neki nincs jogköre arra, hogy a munkakör átadását kikényszerítse.  Szerény kérdésünk, akkor miért van ez a hivatal? Hogy egy ex-lex állapotot szentesítsen?

Az érpataki modell alighanem legfontosabb tétele a polgármester szerint, hogy a hátrányos helyzetű csoportok és a bűnözők nem megváltoztathatatlanok, hanem olyanok, amilyenekké – a róluk való lemondásunk és a velük való konfliktuskerülésünk által – mi engedjük, hogy váljanak, illetve olyanok, amilyenekké a szigorú elvárásaink által mi tesszük őket. Alapvetéseit a vele készített interjúnkban is – amikor is Érpatak polgármestere nyakában karikás ostorral betyárnak, vagy marhapásztornak volt öltözve – megismételte a negyvenes évei elején járó, végzettségét illetően matematika-fizika szakos középiskolai tanár. Tovább az első részhez.

A matek-fizika tanárból immár a második ciklusban Érpatak polgármesterévé avanzsált Orosz Mihály Zoltán nem holmi földhözragadt bürokrata, hanem egy valóságos ezoterikus-metafizikus egyházalapító teológus. Ennek megfelelően természetesen mindenkit azonnal beperel, aki feltételezni meri, hogy profitszempontokra figyelemmel alapította a Nap Szíve Lovagrendet, a Sophia Perennis Egyházat vagy a Szív Szeme Kontemplatív Rendet. Az esetleges csúsztatásokat, majd pedig az ezekből következő sajtó-és személyiségi jogi pereket elkerülendő hallgassuk, hogy ő saját szavaival mit mond minderről. Tovább a második részhez.

Oroszt a képviselő-testületbeli ellenzéke is többször felszólította, hogy adja át hivatalát, de erre nem volt hajlandó. „Azt hangoztatta, hogy nem áll föl addig, amíg a Legfelsőbb Bíróság, ahova jogorvoslati kérelmet adott be, ki nem mondja, hogy tényleg bűncselekményt követett el. A képviselő-testületi szavazáson mi rendre alul maradtunk ebben a kérdésben is, mint minden másban, 6:5 arányban, mert a polgármester saját szavazata mindig maguk felé billentette a mérleg nyelvét”- magyarázza az érpataki demokrácia működését Gagna János önkormányzati képviselő.

Hab a tortán: mivel a 2009. november 3. napján jogerőre emelkedett döntés kizárólag a 2006. október 1. és a 2010. október 3. közötti tisztséget érintette, Orosz indulhatott a következő választásokon, ahol is, az ellenlábas helyi erők megosztottságának, és a szavazóit etető-itató kampánya folytán, mintegy negyven vokssal megelőzve fő riválisát, ismét ő lett a falu ura.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészséghez eljuttatott kérdéseinkre március 8-án kaptunk választ.

atlatszo.hu: Az érpataki önkormányzat honlapja gyakorlatilag az un. „érpataki modell” dicsőítésének van alárendelve. Az immár második éve, február 11-én megrendezett un. Kitörés Napi megemlékezések (más néven a” Becsület Napja”) során egy illegálisan működő, betiltott militáns, újhungarista szervezet, az un. Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) egyenruhás tagjai masíroztak, koszorúztak Érpatakon. Tavaly a Magyar Nemzeti Arcvonal vezetőjének, a kilencvenes évek közepén (Szabó Alberttel és Ekrem Kemál Györggyel együtt) államellenes izgatás miatt elítélt Györkös Istvánnak egyik beszéde is olvasható volt az önkormányzat honlapján. Az USA neonáci szervezetei által anyagilag támogatott Györköst, a felakasztott „nemzetvezető”, Szálasi Ferenc jogutódjának tartják nemzetiszocialista hívei. Érpatak polgármestere, az ilyen alkalmakkor a Magyar Nemzeti Arcvonal katonai gyakorlójában, páncélsisakban feszítő Orosz Mihály Zoltán beszédeiben Szálasit is példaképül állítja a község lakói elé. Az idei „megemlékezésnek” egyebek mellett a község általános iskolája adott helyt, abban a polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat egyes tagjai aktívan közreműködtek. A falu jegyzőjének, mint a törvényesség őrének nem lenne kötelessége a törvénysértésekre felhívni a polgármester és a képviselő-testület figyelmét, illetve a felügyeleti szervekét? A megyei kormányhivatalnak, illetve a megyei főügyészségnek van tudomása arról, mi folyik Érpatakon?  Figyelmeztették már az érvényes jogszabályok tiszteletbe tartására az érpataki önkormányzatot, a jegyzőt, akik polgármesterük akaratának engedelmeskedve a nyilas eszméket a közigazgatás részévé tették?

Dr. Vinnai Győző, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kormánymegbízottja: Az Ön által említett önkormányzati honlap nem ütközik törvényességi felügyeleti jogkör által lefedett jogszabályok tartalmába. A települési önkormányzatok szabadon határozzák meg a hivatalos honlapjuk adattartalmát, amennyiben a honlapon közzétett információk egyéb, a törvényességi felügyelet körén kívül eső jogszabályokba ütköznek, úgy e jogszabályok szerinti eljárások kezdeményezetők. Az említett megemlékezésekkel, illetve az ott történtekkel kapcsolatban tájékoztatom, amennyiben bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, úgy lehetőségében áll a nyomozó hatóságokhoz fordulni és a megfelelő eljárást kezdeményezni. A törvényességi felügyeleti jogkörömben eljárva szintén nem áll hatáskörömben megvizsgálni, hogy a települési önkormányzat jegyzője az Ön által törvénysértésnek minősített esetekben milyen magatartást tanúsított, illetve milyen jelzésekkel élt az önkormányzat képviselő-testülete, illetve a polgármester felé. Amennyiben ez a magatartás a törvényességi eljáráson kívül minősítésre kerül, úgy az adott eljárás szankciórendszere alkalmazható az esetben.

Dr. Zsíros Zsolt, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye megbízott főügyésze: A Magyar Nemzeti Arcvonal nevű társadalmi szervezet nem szerepel a bíróság által vezetett civil szervezetek nyilvántartásában, ugyanakkor az ügyészség törvényességi ellenőrzési joga csak a bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező egyesületre terjed ki. Ennél fogva az ügyészségnek nincs lehetősége a be nem jegyzett társadalmi szervezet vonatkozásában törvényességi ellenőrzést végezni.

atlatszo.hu: Tudomása van Önnek és hivatalának arról, hogy az előző polgármesteri ciklusa során közel egy éven át Orosz Mihály Zoltán törvénytelenül bitorolta a polgármesteri pozíciót? Ha igen, tettek-e ez ellen valamit? Oroszt ugyanis 2009.november 3.-án jogerősen elítélte (egy év próbára bocsátás) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság. Ennek ellenére ő nem volt hajlandó lemondani, és hivatali idejét kitöltötte. A megyei közigazgatási hivatalnak annak idején nem kellett volna felállítania a polgármestert? S ha igen, felelősségre vontak-e ezért valakit? Az ez idő alatt a polgármester által meghozott pénzügyi és egyéb döntések, rendelkezések kiállják a törvényesség próbáját, vagy semmisnek tekinthetők?

Dr. Vinnai Győző, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kormánymegbízottja: Tájékoztatásul közlöm, hogy 2009. január 1. napja és 2010. augusztus 31. napja között az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkör szünetelt. A jogkör szünetelése miatt ebben az időszakban a Kormányhivatal jogelőd szerve a hatáskörében álló valamennyi eljárási cselekményt megtette a polgármester tisztségének megszűnését kimondó bírósági döntés kapcsán. A Kormányhivatal 2011. január 1. napján kezdte meg működését, de törvényességi felügyeletét az önkormányzatok felett csak 2012.január 1. napjától gyakorol.

Dr. Zsíros Zsolt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye megbízott főügyésze: A helyi önkormányzatok működése felett az ügyészség törvényességi felügyeleti jogkört nem gyakorol. A 204/2010. (VII.9.) Korm. Rendelet 2010. szeptember 1. napjával állította vissza a fővárosi, illetve megyei közigazgatási hivatalok helyi önkormányzatok működése feletti törvényességi ellenőrzési jogkörét. Jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal látja el ezt a feladatot, így a jegyző, a polgármester, illetve a képviselőtestület Ön által vitatott intézkedéseinek törvényességét ez a szerv jogosult vizsgálni.

Tudomásom van róla, hogy Érpatak Község polgármesterének korábban a bíróság a polgármesteri tisztséggel összefüggésben elkövetett bűncselekmény miatt a büntetőjogi felelősségét megállapította, így az 1994. évi LXIV. Tv. 2.§. /1/ bekezdés i.) pontja alapján az ítélet jogerőre emelkedésének napján a polgármester e tisztsége megszűnt. A hatályos jogszabályok alapján azonban az ügyészségnek nincs hatásköre kikényszeríteni az említett törvény betartását. A polgármesteri tisztség átadás-átvétele kapcsán a jogszabály az ügyészség számára semmilyen feladatot nem határoz meg.  Szerkesztő Úr levele, illetve az abban hivatkozott cikk tartalmát abból a szempontból is megvizsgáltam, hogy bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésére utaló tényeket, körülményeket tartalmaz-e. Ilyen körülményt azonban nem találtam, ezért ügyészi intézkedésre nem látok lehetőséget. Amennyiben Szerkesztő Úr valamely bűncselekmény elkövetésére vonatkozó konkrét bizonyítékot hoz az ügyészség tudomására, a büntetőeljárás lefolytatása érdekében a szükséges intézkedést meg fogom tenni.

Tódor János

(Fotó: erpatak.hu)

 

Megosztás