Gyújtogatás, fenyegetés, erőszak és rengeteg per kíséri az “érpataki modell” diadalmenetét

erpajta

Érpatak, ez az 1700 lelkes nyírségi település korántsem olyan vicces hely, mint amilyennek a polgármester, Orosz Mihály Zoltán nyilvános fellépései alapján gondolnánk. Érpatakon az emberek félnek. Spiclik járkálnak az utcán, a mezőőrökre mint Orosz karhatalmistáira tekinkenek, és a legtöbb ember lehalkítja a hangját, ha fölbukkan a közelben az önkormányzat valamelyik munkatársa. Orosz településvezetői stílusa – akárcsak legtöbb utcai politikai akciója – kifejezetten erőszakos, maga az érpataki modell sem jelent sokkal többet, mint a deviánsként megbélyegzettek folyamatos zaklatasát. Videóriport.

Az erőszak mélyen átitatta a falu életét. Az elmúlt három évben féltucatnyi gyújtogatás történt, tavaly ismeretlenek megtámadták és agyba-főbe verték a TASZ helyi aktivistáját, néhány hete pedig – a romagyilkossságokból ismert módszerrel – Orosz egy másik helyi ellenlábasára, Polyák Ferencre és feleségére próbálták rágyújtani a házat. Az eset éjszaka történt, Polyákék nehezen mozognak – nem tűnik légbőlkapottnak a félelmük, hogy a romagyilkosságokkal való analógia a tekintetben is áll, hogy nem figyelmeztetést kaptak, hanem az életükre törtek.

Filmünkből kiderül, hogy Orosz polgármesteri hatalma is erőszakban fogant: a sors iróniája, hogy kezdetben éppen azok támogatták, akik mára helyben legfőbb ellenfeleivé váltak. Súlyos kérdés, hogy Orosz miképp töltheti be lassan tíz éve háborítatatlanul polgármesteri tisztségét, miközben kisebb-nagyobb törvénytelenségek gyanúja lengi körül tevékenységét, nem tud, vagy nem akar a nyilvánosság előtt elszámolni a rá bízott közpénzekkel, miközben nyilvánvalóan a köz pénzén folytatja privát háborúit, múltja zavaros, és számos esetben tanújelét adta annak, hogy nem képes uralkodni az indulatain.

Gyújtogatás, fenyegetés, erőszak és rengeteg per kíséri az “érpataki modell” diadalmenetét from atlatszo.hu on Vimeo.

Szerettük volna megkérdezni a térség országgyűlési képviselőjét, Simon Miklóst, de hiába kerestük. Pedig ha valaki, ő bizosan jól informált a polgármester körüli ügyekben: túl azon, hogy a faluban született, sógornője Érpatak alpolgármestere, másik tesvére pedig tagja a képviselőtestületnek.

Becker András – Halász Áron

 • Janos Kocsis

  „(Felépült
  Orbán Viktor fantasztikus Magyarországa) Magyarországon alkotmányos puccsal
  megdöntötték a köztársaságot. Tehetünk úgy, mintha nem vennénk észre, de
  voltaképpen egy – a szó valódi értelmében – fasiszta állam jött létre, még ha
  nem is a maga szokványos, militáns valójában. A hatalom megszállta az ország
  minden egyes zugát és otthonát, ahogy befészkelte magát a lelkekbe is. Az új
  Alaptörvény felmutatásával úgy gondolja, hogy alattvalóvá tehet mindenkit,
  meghatározhatja, hogy milyenek legyünk, hogyan éljünk, megmondhatja, mit hogyan
  gondolhatunk és mondhatunk ki. Hogy mégis, mi a fasizmus? A szakirodalom
  szerint a fasizmus egy ókori hatalmi jelvény elnevezéséből a “fasces” szóból
  származik, amely eredetileg a teremtett világ egységét és a hatalmat szimbolizálta.
  Jelentése: az egyesült néptömeg, amely együttes akarattal engedelmeskedik az
  állam tekintélyének, amely a törvény és a nemzeti élet rendfenntartásának a
  legfelsőbb forrása. A fasizmus egy Mussolini által kiagyalt ideológia, ami
  politikai és társadalmi doktrínává vált. Gyűjtőneve lett először a
  nemzetiszocializmus német, olasz, spanyol és magyar gyakorlatának, majd később
  a Szovjetunió által leigázott országokban “fasisztának” nyilvánítottak
  mindenkit, aki szembehelyezkedett a bolsevizmussal.

  A fasiszta állam lényegében egy tekintélyuralmi rendszer, ami mindig
  valamilyen „szép új világ” felépítését tűzi ki célul, és ahol a cél elérése
  érdekében végrehajtott központosítás révén mindent egyetlen központi akarat alá
  rendelnek. A fasizmus a nemzet egységére, hősiességére, a szorgalmas
  honépítésre alapoz. A nácizmussal szemben a fasizmus nem szünteti meg, csupán
  korlátozza a szabadságot, a törvényes keretek sokáig fennmaradnak, nyíltan nem
  üldözik az ellenállókat és fizikailag nem kerülnek veszélybe a kisebbségek,
  zsidók és cigányok. A fasiszta hatalom az állampolgárok fölött áll, akiket
  alattvalóivá tesz, természetéből fakadóan elutasítja a sokszínűséget,
  elutasítja a nemzetköziséget, felsőbbrendű perspektívából szemléli a nemzeten
  kívül állókat, miáltal az országhatáron kívül ellenséges viszonyt teremt
  mindenkivel. A fasiszta állam mindig egy bizonyos erkölcsi értékrend követését,
  a tekintély tiszteletét várja el, rendet, fegyelmet és feltétel nélküli
  engedelmességet követel. Ennek kifejezetten örülnek azok, akik egyébként félnek
  a szabadság bizonytalanságától, a káosztól, a cél nélküli létezés ürességtől.

  A fasiszta állam legfőbb tartópillére a hazugság és a hazugságra
  épített központi propagandagépezet. A közmédia tevékenységének hála, a vezért a
  nép mindig erősnek, bölcsnek, igazságosnak, közvetlennek és emberinek látja,
  ezért rajonganak érte. Dacára annak, hogy a fasiszta rendszer leginkább egy
  szűk, kiváltságos körnek kedvez, a propagandának köszönhetően a fasizmus
  tömegbázisát mindig a lecsúszott közép- és kispolgári rétegek adják. A sikerben
  közrejátszik, hogy a fasiszta állam bűnözőként kezeli a náluk is
  szegényebbeket, a nyomorban élőket, ami mindig elégedettséggel tölti el azokat,
  akik saját balsorsuk egyik okát, és személyes biztonságuk legfőbb fenyegetőit
  vélik felfedezni bennük. Az ellenségképet meglehetősen egyszerű az
  elkeseredett, csalódott emberek tudatába építeni, a többség pedig mindig
  könnyedén fröcsögi ki magából a betáplált, primitív téveszméket. Így egyre
  kevesebben maradnak azok, akiket zavar, hogy az ismerőseik, barátaik zsidóznak,
  kommunistáznak és cigányoznak, mert egyre többen vannak meggyőződve arról, hogy
  minden baj forrása bennük és az egyéni szabadságot értéknek tekintő
  értelmiségben keresendő.

  A fasiszták általában gazdasági válság idején kerülnek hatalomra.
  Válságban az emberek fogékonyabbá válnak az ellenséggel való leszámolás
  ígéretére, ahogy sokkal nyitottabbak a felsőbbrendű nemzeti énkép befogadására
  is. A nép mindig nagyon hálás, ha a saját nyomorára egyszerűen érthető és
  hihető magyarázatot talál, ami mindig valaki másban testesül meg. A nácizmusban
  a felsőbbrendűség fantáziavilága mindig „faji”, a fasizmusban pedig „nemzeti”
  alapokon áll. A fasiszta állam nem kedveli az egyéniséget, rühelli az önállóan
  gondolkodó értelmiséget és csak azokkal a művészekkel tart fenn jó viszonyt,
  akik a rezsim szolgálatába állnak.

  A fasiszta állam nem hagy fel egészen a kapitalista gazdálkodással és
  a bolsevista tervgazdálkodás útját sem járja. A fasiszta gazdaságpolitika a
  klasszikus tanításokkal szemben mindig “unortodox” utakat járt. (A bankárok azt
  hitték, hogy Mussolinit könnyen térdre kényszeríthetik, ha nem folyósítanak
  neki hitelt. Azonban ez a hurok nem szorult a fasizmus nyakára. Olaszországban
  a pénzügyi rendetlenséget a rend és a fegyelem váltotta fel, a pénzhiányt belső
  erőforrásokkal, államkölcsönökkel küszöbölték ki.) A fasiszta állam legfőbb
  támogatói azok a nagytőkések, akik extraprofitot zsebelnek be a központosított
  állam által szabályozott piacon. Mindazonáltal a fasiszta gazdaságok és
  társadalmak hosszabb-rövidebb ideig működőképesnek, sőt, sikeresnek
  bizonyultak. A többség számára biztonságot és biztos megélhetést hoztak. De nem
  csak ezért voltak népszerűek. Az emberek többsége nehezen tűri a szabad
  versenyt, az egyéni szabadságot. Nehezen viselik, hogy kudarcaikért maguk
  legyenek felelősek, kényelmetlenül érzik magukat, amikor kiderül, hogy nem elég
  tehetségesek, hogy alulmaradnak. És egy versenytársadalomban mindig többen
  lesznek a vesztesek, mint a nyertesek. Sokkal kényelmesebb egy nagy közösség
  tagjaként közösen hinni valami nagy, szentnek tekintett célban, Istenben, vagy
  nemzetben. Ezért sokak számára megkönnyebbülést hoz, amikor az egyénnek nincs
  többé felelőssége, amikor azt átruházhatja egy bölcs vezérre.
  Egy fasiszta államnak nincs nemzeti konszenzussal elfogadott,
  demokratikus alkotmánya. Az ideológiai alapokon működő államban nincs független
  alkotmánybíróság, igazságszolgáltatás, rendőrség és sajtó, ahogy nincsenek az
  ilyen intézmények függetlenségét ellenőrző és biztosító hivatalok sem.
  Előbb-utóbb megszűnik a sztrájkjog, a szakszervezeti vezetőket üldözni kezdik,
  vagy megvásárolják őket kilóra, aztán megkezdődnek majd a koncepciós perek is. A
  fasiszta államban a parlament szerepe formálissá válik: egy szánalmas
  demokrácia színjátékot láthatunk, amihez az ellenzéki pártok asszisztálnak.
  Valójában rendeleti kormányzás működik: a kormánypárti képviselők megszavazzák
  a saját előterjesztéseiket, de semmiféle egyeztetést, vitát nem folytatnak,
  beleszólást senkinek semmibe nem engednek.

  A fasiszta hatalom első teendői között szerepel a jogrend új alapokra
  helyezése és a választási törvény megváltoztatása. Talán ezért fordulhatott
  elő, hogy fasisztákat demokratikus eszközökkel, még soha nem váltottak le.

  Mindazonáltal a társadalomnak jogában áll megvédenie a szabadságát.

  Széchenyi István szerint:„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt
  megérdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és
  becsületes nép nyakán, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a
  pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén,
  akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy
  műveletlen.”

  • A söpredéket el kell söpörni

   “Gyújtogatás, fenyegetés, erőszak és rengeteg per kíséri” a TASZ uszítását.

   • Zombori András

    norvég pénzből uszítanak és kampányolnak?

   • Bishop of Bath and Wells

    Ja, a szemét TASZ-os is biztos uszításból verette meg magát.

    Inkább meneteljünk egyenruhában, gyújtogassunk, és fenyegessünk embereket éjszakánként. Minek kéne a TASZ, amikor lehet erőszakhoz is folyamodni.

    • Stark

     Majd akkor szólj, ha rendőrségi/bírósági ügy is történik. Eddig csak az ilyen manipulatív cikkek hangoztatják, hogy teljes az anarchia – höhö.

     Mikor volt a menetelés? 3 éve? Kiheverhetnéd már. Hány embernek lett baja? Egynek se? Nincs jobb dolgod, mint ezen rettegni 3 éve?

     • Bishop of Bath and Wells

      Volt rendőrségi és bírósági ügy. Olvasd az átlátszót, unom már, hogy ötvenezerszer el kell nektek mondani, mert képtelenek vagyok értő olvasásra. A 444.hu-n egyébként is linkeltem már neked erről anyagot, csak úgy látszik azóta elfelejtetted.

      Mi ez a rettegés szöveg nálatok? Senki nem retteg, csak ti, ezért őrültetek meg annyira, hogy egy ilyen kretén elmebeteghez fordultok ha megláttok egy kicsit barnább bőrű embert.

      Ne magadból indulj ki.

     • Stark

      Linkelnéd az anarchikus apartheid rendszer bírósági ügyeit, ha már ennyire otthon vagy az átlátszóban?

      Talán nem kellene kreténezni a falusi embereket…

      A rettegő az, aki ész nélkül óbégat gyújtogatást, gettóba zárást, erőszakot, dittatúrát, apartheidet, vonatra rakást, koncentrációs táborokat, és összeszarják magukat a menetelés szó hallatán (háborús bűn – höhö).
      Mint Pista bácsi, amikor rendőrautót lát, és már rendőrállamról hőbörög. Ezek a Rettegők. Csak ez egyeseknek annyira mindennapi, hogy már fel se fogják.

      Én konkrétan mitől is “rettegtem”? Ja, hogy semmitől.
      Olyan vagy, mint a kis Dagi, aki aszongya: “Te vagy a kövér” 😀

      Látszik, hogy sötét vagy, mint a föld. Mindent csak a bőrszínre fogsz. Csak az a baj… ez már a liberális körökben is lejárt duma, mert ócska.

     • Bishop of Bath and Wells

      Mondom, hogy nem megy neked az értő olvasàs. Hadoválsz össze-vissza. Nem beszéltem gettóról, se diktatúráról, sem apartheidről. Jó lenne, ha olyan dolgok ellen érvelnél, amik el is hangzottak.
      Nem kreténeztem le a falusi embereket, hanem Oroszt hívtam így.

      Menj vissza az alsó tagozatba, és szólj, hogy nem sikerült megtanulni olvasnod rendesen. Ha szépen kéred, segítenek.

     • Stark

      Még mindig nem küldtél linket a terrorról…

      Te kérdezted, mit jelent a “rettegő”, én meg kifejtettem. Egyes szám harmadik személyben fogalmaztam, nem E/2-ben. Neked vannak itt olvasási és/vagy szövegértési problémáid.

      Várom a forrást.

  • Berger Zoltán

   orvoshoz kellene menned bár nem hiszem, hogy ennyire előrehaladott állapotban tudna segíteni…

   • Tibor Tóth

    Baj van a szövegértéssel ? Kérj segítséget !

  • Frank Sinclaire

   Az írás tökéletesen fedi a lényeget, és nem pikirtkedni kell, hanem józanul gondolkodni……nem a turulmadaras árgyélus királyfiban vakon hinni!!!

  • Móczár

   Na hát idáig már megvagyunk.Ami még hozzátartozik ,hogy mindig belűről megy szét az ilyen állam-Lásd a Berluszkóni féle olaszországot ahol azok fordultak a duce ellen akiket valamikor Ő tolt milliárdokkal-Ez már elkezdődött itt is amikor visszamenőleg adóztatná az őt ellenzékben 8 évig támogató cégeket,sőt a legújabb ,hogy az 1200 hold fölötti birtokoktól elvanné az eu-s támogatást.

 • A söpredéket el kell söpörni

  Tényszerűen, átlátszó agitprop hazudozás nélkül:
  “Gyújtogatás, fenyegetés, erőszak és rengeteg per kíséri” a TASZ uszítását.

  • Zombori András

   Az érpatakiaknak ÁTLÁTSZÓ ez a fenti hazudozás.

 • A söpredéket el kell söpörni

  “Spiclik járkálnak az utcán, a mezőőrökre mint Orosz karhatalmistáira tekinkenek, és a legtöbb ember lehalkítja a hangját, ha fölbukkan a közelben az önkormányzat valamelyik munkatársa.”

  Tudja a ti átlátszón képmutató hazug fajtátok ezt a módszert a családi örökségből is, a bolsi déditől meg a komcsi nagypapitól

  • Matt Daemon

   ha annyira utálja a jobbik a komcsikat akkor miért nyalják putyin seggét?
   ja hogy pénzért? akkor mégsem az elvek vezérlik a nemzetmentőket?
   ugyanolyanok mint a többi , söpredék
   a rendet nácik nélkül is fenn lehet tartani egy tökös faluvezetéssel

   • Stark

    Eddig mindegyik magyar kormányzat nyalt nekik, csak most úgy csinálnak, mintha nem…
    Oroszország már ELÉG régóta nem komcsi (és nem is bolsevik, vagy ilyesmi). Irány vissza az iskolapad!

    “Pénzért”… nagyon konkrét! Mintha az oroszok csak úgy osztogatnák… De segítek: lehetséges magyar élelmiszerexport-felvevő lehet a jövőben Oroszo., és az energiapiacon is mindig a partnerünk volt.

    • Matt Daemon

     Nos kedves stark akkor emlékeztetnélek, hogy putyin elvtárs a kgb vezetője volt és kutyából nem lesz szalonna. Csak a retorika más , a cél ugyanaz! Irány vissza az iskolapad.
     Igen! A ruszkik céljaik érdekében mindig fenntartottak egy jól fizetett ügynökhálózatot. Most az eu-t szeretnék meghekkelni erre kell nekik a jobbik. És meg is van nekik mert vonáéknak nagyon kell a pénz. Ja ezt egyébként úgy hívják hogy hazaárulás.

     • Stark

      Ennyi hülyeséget összehordani nem semmi…

      “kgb vezetője volt”

      Tehát a saját országa Állambiztonsági Bizottságának vezetője volt, nem egy másik országé. Azok a bűnösök, akik egy másik országnak kémkednek.

      “kutyából nem lesz szalonna”

      A szüleid is a szocializmusban voltak jómunkások. Ők akkor szocik?

      “mindig fenntartottak egy jól fizetett ügynökhálózatot”

      Ahogy minden ország, amelyiknek futja rá. Szerinted a franciáknak, amerikaiaknak, dánoknak, izraelieknek biztos nincs ügynökhálózata.
      Túl sok amcsi ügynökfilmet néztél.

      “vonáéknak nagyon kell a pénz”

      A pénz mindenkinek kell. A bűnös az, aki el is fogadja.

      “Most az eu-t szeretnék meghekkelni”

      Ez ilyen egyszerű 😀

      Mesélj még légyszi! Hogy lehet meghekkelni az EU-t?

      Mellesleg az EU-tagállamokban mind nőtt az euroszkeptikusok aránya. Biztos ezt is a csúnya KGB csinálja, mi? 😀

  • The Hanged Man®

   Meg előtte a csendőr dédpaputól. 😀

 • Buycat

  Az igazmondó Szőllősi: “Az ATV Egyenes beszéd című műsorszám 2014. július 10. 19 óra 25 perckor
  sugárzott adásában az érpataki polgármester-jelöltként megnevezett
  Szőllősi Gábor Érpatak település közbiztonságával kapcsolatban tett
  minden alapot nélkülöző, a valóságtól elrugaszkodott kijelentéseire
  reagálva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság az
  alábbiakat közli.

  Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi
  Bűnügyi Statisztika (ENYÜBS) adatait öt évre visszamenőleg (2009-2013)
  vizsgálva megállapítható, hogy a településen éves szinten átlag 79
  bűncselekmény vált ismerté, a közterületen elkövetett bűncselekmények
  száma pedig 14 alatt maradt. Emberölést egyáltalán nem, rablást 2013-ban
  kettőt, a többi évben egyet sem regisztráltak. A garázdaság
  bűncselekmények regisztrált esetszáma éves szinten 2-5 között, a súlyos
  testi sértések száma 4-9 között mozgott. A regisztrált lakásbetörések
  száma 7 és 13 között változott, gépkocsi lopás nem történt a
  településen, autófeltörést 2010-ben és 2011-ben egyet-egyet, a többi
  évben egyet sem követtek el.

  A 2014. I-VI. havi ENYÜBS adatok azt
  mutatják, hogy rendőri eljárásban 39 bűncselekményt regisztráltak,
  ebből hetet követtek el közterületen. Emberölést, rablást, gépkocsi
  lopást, gépjármű feltörést, rongálást ebben az időszakban nem
  regisztráltak. Súlyos testi sértés kettő, garázdaság öt, lakásbetörés
  három esetben történt 2014. első félévében.

  Érpatakon négy
  körzeti megbízott teljesít szolgálatot. A minden nap jelen lévő helyi
  rendőrök mellett az elmúlt időszakban a Készenléti Rendőrség állománya
  is rendszeresen járőrözött a településen – áll a rendőrség
  közleményében.”

 • Pici Kutya

  A seggébe dugná a kakastollat a csendőr nem volt ilyen hülye!!!!

 • Somorjai Zsuzsi

  Az van, hogy megválasztották ezt a pojácát. Akkor is félelemből?

  • Zoltan Patai

   Gondolom riportot meg se nézte?

 • Bartha Lászó

  Ez a sok mini faszista pribék még az arcát sem meri vállalni, félnek hogy valaki felismeri őket. Banda nélkül már nem olyan nagy fiuk. Nyuszikák!

 • Nebameg

  Unikum, ritka az a falu, ahol ekkora biztonságban, azé csak elröpül egy gyúlpalack!

  • Söndör B S Söndör

   Ez a vén gazember ,valószínűleg biztosítási csalás miatt gyújtatta fel magát ,sunyi egy pofa ,az biztos !

   • Balazs Gyorgy

    Íme egy újabb mélymagyar… Miért van az, hogy szinte mindegyik kivétel nélkül igazi elmeroggyant…?

 • Söndör B S Söndör

  Ez két szerencsétlen ,akiket nyilatkoztatnak a videóban ,miért nem jártak logopédushoz ,az értelmi színvonal közelebb van a nullához ,mint az egyhez ,ilyen ” hozzáértő szakértők ” akarnak ,leváltani olyan polgármestert ,aki kirázta a szarból ,Érpatakot .Na de ez a dk meg a baloldal jelenlegi felhozatala ,szánalmasak !

  • Zoltan Patai

   Mi a halál köze van az értelmi képességnek a beszédkéséghez? Ja semmi.
   És az igazmondáshoz? Ahhoz sem sok …
   Esetleg nem akar belekötni a ruhájuk mintájába? Vagy macerás lett volna ÉRV-et felhozni?

   • Szabó Béla István

    A “késéghez” semmi. A kézséghez sok. Napi tapasztalat.

    • “készség” lesz az, leülhettek.
     patai “késége” viszi a prímet, de az is díjnyertes hogy kijavítod a rosszra (kézség), bár kétségtelen hogy jobban hasonlít a helyesre, mint előbbi agysebész párja

     • Szabó Béla István

      Talált, süllyedek. Így jár, aki főműsoridőben szerkesztéssel (?szerkeztés?) foglalkozik. Kösz.

 • Remete

  Ha elveszti a választást akkor meg ész nélkül menekülni fog a településről!

 • Imre Kovács


  ismeretlenek megtámadták és agyba-főbe verték a TASZ helyi aktivistáját
  -akár cigányoki is lehettek.(Amúgy meg megérdemlik) “Polyák Ferencre
  és feleségére próbálták rágyújtani a házat.”- a már ismert
  öngyújtogatás?”Orosz polgármesteri hatalma is erőszakban fogant”- az
  idősek megerőszakolása, meggyilkolása, összeverése, kirablása miben
  fogant?

  • öngyújtogatás? ezt honnan lehet tudni? benne van az erőben? vagy a rendőrség megállapította?

 • az “nagyon” jó ám, hogy csinálsz egy 10 perces videót ÉS SEMMI SE DERÜL KI BELŐLE!

  de a zene az jó…

  MIÉRT gyújtották fel a házat, vagy csűrt? miért kapott koktélt? mikor
  korábban ő támogató volt, nem is értem mi a baja most neki konkrétan?
  miért van a videóban? hogy jöttek vmi izmos emberek mindig orosz
  mihállyal? és?

  (lehet hogy cigányok gyújtották fel a raktárját, mert támogatta többezer forinttal oroszt. miért ne? ennyi erővel.)

  a másik: miért verték össze, kik verték össze? összeverték-e
  egyáltalán? a rendőrség mit mond? megvannak az elkövetők? mik a konkrét
  mondatok a perben, mik miatt támadja orosz. ez a félhülye amúgy
  állítólag már nem is tasz-os.

  jelzem ez az Orosz ezzel a sok maskarával tényleg vmi bolond
  látszatát kelti, de teljesen jogos hogy fel akarja venni a
  kérdéseiteket. hát látom most is hogy milyen bután manipulatív ez a
  videó, tényleg megdolgoztok a stróman norvégok pénzéért. (még mindig várnám a választ, h miért nem működik együtt a fidesszel az átlátszó, mit tudnak felhasználni az átlátszó ellen?)

  de orosznak nyilatkoznia kellett volna,
  biztos hogy nem volt valahol egy kamerás ember, akire csak 1 órát
  kellett volna várni, hogy létrejöhessen az interjú vele?

  vagy csak ti nem járultatok hozzá, hogy felvegye a kérdéseiteket?

  legközelebb ha csinálsz videót, legyen már értelme vmi, jó hogy nem
  már a Napló nyomdokain az érzelmekre akartok csak hatni. azt ennyi a’
  újságírás

  • Peti György

   Gratulálok! Milyen kérdéseket vet fel ez a futóbolond? Az a megoldás ha értelmi, érzelmi és fizikai szinten gettóba zárjuk a romákat? Mert Orosz ezt mondja és teszi! Kicsiben teszi azt, amit sokan nagyban szeretnének.

   • Patonai Ádám

    Senkit nem zártak gettóba. Mindenkinek ellenőrzik a portáját és nem tűrik az ipari mértékű szemét lerakatokat. Fellépnek a gyereküket iskolába nem járató szülök ellen. (Akiktől valamiért nem veszik el a kölyküket) Egyébként pedig, egyik rendelkezés sem vonatkozik bőrszínre. Arról meg nem az európai normák tehetnek, hogy a cigányok nagyobb arányban képtelenek betartani őket.

   • nem ezt mondja, ill mutass rá hogy hol mondja.
    ő pont azt mondja, hogy bőrszinre való tekintet nélkül, mindenkinek be kell tartania a normát

  • buga

   Szerintem tök mindegy, hogy miért. Ha nem tetszik a pofája, akkor felgyújtatja a házát vagy agyonvereti? Milyen világ ez? És mindezt büntetlenül megteheti? Érdekes

 • The Hanged Man®

  Ahogy látom, bérkommentelői is vannak már, de ez kimaradt a cikkből…

 • Mihály Nánási

  Gyújtogatás, fenyegetés, erőszak mögött legtöbb esetben hatalmi harc, bosszú áll.Ezek a cselekedetek is jól bizonyítják azt,hogy sok a kimunkálatlan emberfő a mi kis “demokratikus”hazánkban. Béke időben háborús helyzethez hasonló életellenes bűncselekményt, szándékos károkozást okozni több mint bűncselekmény.Ez nem nemzetiségi és etnikai kérdés.

 • Remete

  Ha nem nyer a polgármester az őszi választáson akkor ész nélkül menekülni fog a településről!

 • Stark

  Tökéletesen semmitmondó videó, hatásvadász címmel.

 • Tamas Gaal

  Elolvastam, nem talalom a mondanivalot… Bela, ha par mondatos “abstract”-ot osszefoglalot kene irnod a cikked ele, mit irnal?

  • Wilson

   Lehet,hogy azért nem találja mert az átlagosnál több a dimenzió.Itt van például egy amikor
   Leningrad cowboys menni Amerika:”Miközben GMO-mentes alapanyagokból készült szójaédességet ettünk és biotermesztett szójából készült turmixot ittunk, nyugodtan beszélgettünk a következő 10-15 évben bevezetni tervezett génnemesített szójafajtákról”

   • Tamas Gaal

    ??

    • Wilson

     Mit nem ért kétszer?

     • Tamas Gaal

      Egy kerdojelet nem fogad el a szerver valaszkent. 🙂
      Amugy egyszer sem ertem a valaszodat.

     • db

      Ő csak provokál, ez megnyugtatja

 • julian7

  A “db” nem egy *nick* név? Ráadásul az miért a hozzászóló hibája, ha a fórum (kommentelési lehetőség stb) – egyébként teljesen érthető módon – teljes név helyett felhasználói névvel jeleníti meg a tagok hozzászólásait?

  • Tamas Gaal

   🙂
   Erre mondja a magyar nyelv, hogy bagoly mondja verebnek… db kritizalja a nicknevvel kommenteloket. LOL!

  • db

   monogram

 • db
 • db
 • Lakos András dr

  Magam is tagja vagyok a Szkeptikus Társaságnak. Számomra érthetetlen, hogy mindenki általánosságban beszél a GMO-ról. Pedig ez egy technológia. Felhasználható olyasmire is, amit egyikünk sem szeretne. De pl. a GMO-növényekkel ki lehet “szívni” a talajban szétszórt nehézfémszennyezést és ennek eredményeként a végén egy maroknyi hamuban koncentrálódik a sok-sok hektárt szennyező anyag. Maga a GMO évtizedek óta használatos vakcinákban, ma már nélkülözhetetlen sok-sok, kivételesen hatékony gyógyszer gyártásában. A GMO olyan, mint az atomenergia. Felhasználható tömegpusztító fegyvernek, és áramfejlesztőként. Nagy butaság általánosságban beszélni róla.

  • db

   Az esetről esetre való tárgyalás lenne az egyetlen megoldás, azonban ennek az érzelmi alapon “vitatkozók” (benne a hazai politika) nem igyekszenek megfelelni.

  • Wilson

   Hello Doktor!Jó helyen jár mert itt nem általánosságban esik szó a GMO-ról.A Szkept. Társaság azonban nem a legjobb társaság.Máshol csak”ördögűző diszkont”.Tipikusan olyan hely ahol ha az ember korpa közé keveredik megeszik a disznók.Így járt a Kvízprofesszor is miután kipattintották a Villalakók…Pongó Művész Úr,Kismocsok Majka papa meg a hasonlók…Ettől tényleg meg lehet zakkanni.A következményeket ismerjük.Megvilágosodott és Ferenc testvért kezdte II.József reinkarnációjának látni.

   • db

    Nem gondoltam volna, hogy a SzT is érinthetetlen

 • Social_Science_36

  Valószínűleg a Szkeptikus Társaság már ismeri ( mivel naprakészek a témában)
  de a többieknek javasolnám a következő frissen publikált több-százoldalas tanulmányt,
  ami elemzi a problémát és a végén valami javaslatot is próbál megfogalmazni.

  K.A. Clancy, The Politics of Genetically Modified Organisms in the United States and Europe,
  DOI 10.1007/978-3-319-33984-9

  Étvágygerjesztő:
  – Milyen stratégiákat használnak az ellenfelek a vitában és erre mi a válasz.
  – Mi a társadalmi ellenállás oka
  – Miért káros a szcientista hozzáállás
  – Tudományos nézőpont korlátai, Tudomány határterületei, Falzifikáció
  – Kockázatérzékelés a GMO vitában. például az egyik felmérés szerint tudósoknak csak kevesebb mint fele venne GMO-s bébiételt, ha egy árban lenne a többivel.
  – Miért racionális mégis a GMO címkézés. Ezt csak azért mert a SzT/GyJ mintha a GMO címkézés ellenzője lenne, habár ez egy régi Pro-GMO-s álláspont.
  – Mi lehet a kivezető út a társadalmi bizalom helyreállítása felé.

  Bárki is vitázik GyJ-al, ez alapján fel tud készülni.

 • db

  A Szkeptikus Társaság facebook oldalán – egy, a honlapomon elhelyezett, 2013-as levéllel (link: http://bdarvas.hu/publicisztika/genetikai_biztonsag/idn6049) kapcsolatban Stöckert Gábor (Index) sopánkodott, azon a méltatlanságon, ami akkor érte, mikor a levelét nyilvánosságra hoztam, miután a lap szerkesztősége három felszólításomra sem válaszolt. A SG-nek írt levélben írtakra Szigeti Zoltán (nincs szerencsém ismerni) azt a csúsztató jellegű butaságot írta a nevezett társaság velem kapcsolatban igazmondással nem vádolható facebook oldalán, hogy nem vagyok törzstag az ELTE és SzIE Környezettudományi doktori iskoláiban. (SzZ csúsztató megjegyzését Györgyey János örömmel kürtölte szét és mindjárt minősített is.) A rideg valóság azonban az, hogy 2007-2008 között a SzIE Környezettudományi, míg 2009-2015 között az ELTE Környezettudományi doktori iskoláinak törzstagja voltam. Most egyéb funkciókat (mindkettőben van PhD-hallgatóm, és ökotoxikológiát oktatok annak, aki felveszi ezt a tárgyat) töltök be mindkettőben. A SzIE Környezettudományi doktori iskolájából én léptem ki (a történet Ángyán Józseffel kapcsolatos, aki ennek a doktori iskolának az egyik alapítója volt, s akit az egyetem vezetői mindenképpen félre akartak állítani – lásd https://darvasbela.atlatszo.hu/2015/04/24/egyetemi-hatterhaboruk-beszelgetes-angyan-jozseffel/ és igazoltam át az ELTE KDI-be, amit Kiss Ádám vezetett. 2015-ig voltam törzstag. Ekkor egy rendelkezés miatt, s a belső törzstagok lecsökkent száma már nem tette lehetővé, hogy megtartsanak több akkori külső törzstagot, így nagyon udvarias levélben elbúcsúztak többünktől. Nincs ebben semmi rendkívüli, életünk során betöltünk különböző tisztséget, aztán már nem. Én az a fajta vagyok, aki örül annak, ha egy feladatot elvesznek tőle. A Stöckert-féle levél időpontjában (2013) az ELTE KDI törzstagja voltam, hiába próbálja ezt SzZ és GyJ kétségbe vonni. Az ODT lapján az ELTE KDI adatai igazolják az állításom ( link: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=142&lang=HU&num=175) Azt gondolom, hogy mindkét említett személy szégyellheti magát és a felemásan szkeptikusok hitelességét sem emeli az a durva lejárató jellegű kampány (nem olvasom, de részeit elküldik nekem a velem szimpatizálók), amit velem kapcsolatban folytat. A kívülállóknak is megérthető ezek után, hogy miért nem mentem el ehhez a társasághoz előadni, és miért nem kívánok GyJ-típusú „szakértőkkel” vitatkozni, például az Együtt 2016 decemberi ülésén sem, ahová hívtak. Félremagyarázások és félreértések javítgatása nem inspirál, és persze tudom, hogy vannak békétlen és kiegyensúlyozatlan emberek, de én kerülöm őket. Dudits Dénessel viszont szívesen vitatkozom nyilvánosan, ha valakit a tények érdekelnek és nem a szimpla csoportérdekek. De számomra ez sem igazán fontos.