Egyéb

Igazgatópara az Újlak utcában, vol. 2

 

Tavaly szeptemberben írtunk az Újlak utcai iskoláról, ahol gondok voltak az igazgatóválasztás körül. Most újra megkerestek minket az iskola pedagógusai, az ő levelük következik. Hosszú lesz és részletes, érdemes elolvasni: a magyar közoktatás és oktatáspolitika egy érdekes képe rajzolódik ki. Meghagytuk az eredeti kiemeléseket.

2013. szeptember 11-én közölték írásunkat Igazgatópara az Újlak utcában címmel arról a helyzetről, amelyben akkor az iskola volt. A cikk nagy viharokat kavart az iskola közösségében és a szülők között, olyannyira, hogy még a XVII. kerületi képviselő testület is kénytelen volt (sajnos csak röviden) foglalkozni a kérdéssel. Szeretnénk Önöket tájékoztatni az azóta történtekről, és a tantestület, a szülők erő feletti küzdelméről, ugyanis a második intézményvezetői pályázat körül is igyekeznek valakik zavart kelteni és megakadályozni, hogy végre kinevezésre kerülhessen az új igazgató.

A tanévkezdés után az iskolához tartozó szülők is megpróbálták érvényesíteni érdekeiket. A megszokott módon szerették volna megalakítani az iskola Szülői Fórumát, mely sok éve segíti a tanulók érdekében végzett munkánkat. A fórum eddigi elnöksége évek óta állandó volt, így a szülők természetesnek vették, hogy idén is folytatódnak a jól bevált hagyományok. A megalakuláshoz szükségük lett volna az osztályok által delegált szülői munkaközösségi tagok elérhetőségeire. Ezeket az osztályfőnökök gyűjtötték össze az első szülői értekezleten és továbbították az iskola vezetőségének. A megbízott intézményvezető (az eredménytelenül pályázó előző igazgató), Sarkadi Nagy Adrien azonban nem adta ki az elnöknek a neveket és az elérhetőségeket. A KLIK 17. kerületi igazgatójára hivatkozva azzal indokolta ezt, hogy a Szülői Fórum elnökének jogviszonya augusztus 29-én megszűnt. Az adatokat nem adhatja ki harmadik félnek, csak a legitim Szülői Fórumnak. Mivel az újjáalakult fórum akkor még nem létezett, voltaképpen (törvénysértő módon)megpróbálta megakadályozni a szülőket abban, hogy megalakítsák érdekvédelmi képviseletüket. Azonban sem az iskola, sem a tankerület igazgatója nem felettes szerve a szülői szervezetnek, így ehhez nem volt joga. Ennek hátterében az állt, hogy az előző eredménytelen pályázati eljárás során megromlott a viszony a megbízott igazgató és a szülői munkaközösség között. Mivel a szülői szervezet véleményezési joggal rendelkezik, a véleményezésüket valószínűleg így próbálták megakadályozni.
A botrányos helyzetről természetesen mindenki tudomást szerzett az iskolában, így a pedagógusok és a szülők összefogása révén 2013. szeptember 24-én mégis összegyűlt a szülői választmány. Megválasztották a vezetőséget. 2013. október 2-án a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete elnökének támogatásával elfogadták működési szabályzatukat és megkezdték a munkát. Ennek ellenére Sarkadi Nagy Adrien a tanulókkal haza küldetett igazgatói üzenettel megpróbálta úgy tájékoztatni a szülőket, hogy a szervezet megszűnt. (ld. 1. melléklet). A szülői fórum körül kialakult felháborodás ekkorra már olyan méretű volt, hogy az üzenet nem érte el célját. A valódi cél – a szülők véleményezésének megakadályozása – annak tükrében nyilvánvaló volt, hogy2013. október 14-én végre kiírták az új igazgatói pályázatot.
A tantestület továbbra is úgy érezte, hogy érveit és aggodalmait nem hallgatják meg. A helyi lapban, a Hírhozóban megjelent cikk is ezt támasztotta alá. Ez a szeptemberi képviselő testületi ülésen történtekről szólt, ahol az egyik képviselő rákérdezett az iskolában zajló eseményekre (ld.http://www.rakosmente.hu/Libraries/Hirhozo_archivum_2013/hirhozo_2013_12.sflb.ashx – 5. old. lap alja). Riz Levente, Rákosmente polgármestere azonban a problémát elbagatelizálta azzal, hogy ez már a KLIK hatásköre, oldják meg az iskola falain belül. Ekkor felkérték a tankerület igazgatóját, Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikót (aki KLIK-beli kinevezése előtt szintén az önkormányzat alkalmazásában állt), hogy az ügyben helyezzen el közleményt az iskola honlapján. A közlemény azóta sem jelent meg. Sőt, annak ellenére, hogy jogszabály kötelezi őt erre, az előző intézményvezetői pályázat részleteit sem tette nyilvánossá. Gyanítható, hogy az előző levelünkben megfogalmazott jogszabálysértések miatt nem hajlandó erre.
Ezért a tantestület 52 tagja levélben fordult a XVII. kerület képviselő testületéhez. Ezeket a leveleket 2013. november 4-én zárt borítékban, névre szólóan adtuk le a polgármesteri hivatalban (ld. átvételről szóló igazolás 2. melléklet). A levélben kifogásoltuk, hogy a polgármester augusztus óta nem fogadja a meghallgatásra bejelentkezett újlakos pedagógusokat. Leírtuk, hogy a jelenleg jogtalanul megbízott igazgató, Sarkadi Nagy Adrien milyen elhibázott döntések sorozatait hozta ciklusa alatt, ezzel az elmúlt 5 évben bebizonyította alkalmatlanságát az iskolavezetői feladatra. Felhívtuk a képviselő testület figyelmét az előző pályáztatás alatt történt törvénysértésekre és a jelenlegi megbízott vezetés hiányosságaira. Kértük támogatásukat, segítségüket ügyünkben. Kiderült, hogy a névre szóló leveleinket a hivatalos átvétel ellenére nem továbbították a képviselőknek (levéltitok megsértése). Ezért elektronikus levél formájában juttattuk el a tájékoztatásunkat, kérésünket a címzetteknek a novemberi képviselő testületi ülést megelőzően. Az ülésen történtekről a Hírhozó 13. számában megjelent cikkből értesültünk. Az 52 aláírással ellátott levelünket a polgármester úr névtelen levélnek minősítette, ezzel indokolta meg a levelek visszatartását. Magyarázata szerint ezt a névtelen levelet szerinte a tantestület egy rosszindulatú tagja írta, az aláírásokat pedig kilopta egy más ügyben készült jelenléti ívből. Ezzel szemben az iskola igazgatója – aki megkapta a levelet, bár ő nem volt címzett – valódinak ítélte meg az aláírásokat, és az aláíró pedagógusokon számon kérte tettüket, fenyegette őket és csoportos elbocsátásokat is kilátásba helyezett.
Időközben (az országban egyedüliként októberben, mert a többi iskolában közel egy hónappal később történt ez meg) kiírásra került a második intézményvezetői pályázat. A tantestületből megalakult egy 3 tagú Előkészítő Bizottság, aki koordinálta a pályázat véleményezésének jogszerű lefolytatását. Három pályázat érkezett be. Az egyik Sarkadi Nagy Adrientől, az előző és a jelenlegi megbízott igazgatótól, Mosolygó Zoltánnétól, az előző pályázaton jogtalanul kizárt jelentkezőtől, illetve Takács Gerdától, egy külsőstől.
Az Előkészítő Bizottságot a XVII. tankerületi igazgató 2013. november 11-én úgy tájékoztatta, hogy a frissen megalakult szülői fórum (ÚJSZÜF) és az iskolaszék elnökét a tankerület nem tekinti legitimnek. Indok: az elnök gyermeke már nem, csak unokája jár az iskolába. A pályázati anyagokat ezért nem adhatják át az elnöknek, ezek átadása esetén szabálysértési eljárást, felelősségre vonást helyezett kilátásba. Így a pályázatok véleményezésében ez a két testület nem vehetett volna részt. A nevelőtestület az Előkészítő Bizottság védelmében levelet írt Dr Hoffmann Rózsa államtitkár asszonynak és Marekné dr. Pintér Arankának, a KLIK elnökének (ld. 3. melléklet), és kérte a helyzet tisztázását. Nem sokkal később, november végén bejelentette az Előkészítő Bizottság, hogy a pályázati eljárás teljes lebonyolítását a felettes szerv elvette a XVII. tankerülettől és átadta a X. tankerületnek. Örömmel vettük tudomásul, hogy a véleményezés, az anyagok felterjesztése, a javaslattétel ezúttal nem a XVII. tankerület végzi, élén a vitatható jogszerűséggel eljáró Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikóval, hanem a X. tankerület, Németh László tankerületi igazgató vezetésével történik.
A X. tankerület vezetője kivizsgálta a szülői szervezet, és a szakszervezet legitimitásával, véleményezési jogával kapcsolatosan előzőleg felmerült kérdéseket. A két testületet legitimnek nyilvánította, így azok megkezdhették a véleményezést.
A XVII. kerületi önkormányzat 2013. december 12-i képviselő testületi ülésén véleményezte a pályázatokat, mely véleményünk szerint a kerület legnagyobb iskolájához méltatlanul történt. Úgy tudjuk, hogy a képviselőknek nem voltak pontos ismeretik a pályázattal kapcsolatban. Volt, aki még a szavazás reggelén is csak egy pályázóról tudott. Az egész procedúra 2-3 perc alatt, a pályázatok megismerése és a pályázók meghallgatása nélkül zajlott le. Hogy lehetett így felelősségteljes döntést hozni egy ilyen fontos ügyben? A döntéssel kapcsolatban nem jelent meg hivatalos tájékoztatás, azonban bizonyos, hogy a pedagógusok, a szakma véleménye, kérése nem talált meghallgatásra.
A tantestület 2014. január 8-án tartotta meg véleményező ülését, melyen a nevelőtestület Mosolygó Zoltánnét 82%-ban támogatta, ezzel szemben Sarkadi nagy Adrienét 75%-ban, Takács Gerdáét 91%-ban nem. Az alkalmazotti testületi értekezlet hasonló eredménnyel zárult, és a pedagógusok végre úgy érezték, kinyilváníthatták véleményüket. A szintén januárban megtartott szülői szervezet véleménye teljesen megegyezett a nevelőtestületével, az ÚJSZÜF csak Mosolygó Zoltánnét és pályázatát tartotta alkalmasnak a jövőbeli intézményvezetői feladatok ellátására.
A X. tankerület 2014 januárjában tudomásunk szerint rendben továbbította a véleményező testületek által meghozott döntéseket az államtitkárság felé, az iskola tantestülete pedig visszafojtott lélegzettel várta a döntést, mivel a pályázati kiírás szerint 2014. január 31-ig meg kell születnie a döntésnek és február 1-jén az új intézményvezető megkezdheti a munkát.
A várakozási idő alatt további kérdések merültek fel az iskola megbízott vezetésének szakmai hozzáértésével kapcsolatban. A tanév első félévének lezárása nem zajlott zökkenőmentesen. A kialakult helyzetről az egyik érintett pedagógus az Oktatási Hivataltól kért állásfoglalást, melyet meg is kapott. Az intézményvezető figyelmen kívül hagyta azt, nem is próbált tenni a szabálytalanságok ellen.
Az iskola félévi értekezlete szintén botrányosan, két délutánt igénybe véve zajlott le. A számtalan szakmai probléma és az elégtelen intézményvezető-helyettesi munka megvitatása mellett a pedagógusok a legnagyobb problémának a nevelő-oktató munka megfelelő dokumentálását és a szülők tájékoztatását látták. A tanév elején az igazgató egy személyben döntött a Magiszter elektronikus naplóra való azonnali és kizárólagos áttérésről. Ez csak december 2. hetében indult be, az alsó tagozaton, ahol szöveges értékelés van, ott csak januárban! Ez alatt semmilyen adminisztrálás nem történt, mivel a papír alapú napló, ellenőrző nem került beszerzésre. A szülők decemberben kaptak csak hozzáférést – bár van olyan szülő, aki a mai napig nem kapta ezt meg – így négy hónapig nem volt hivatalos információjuk gyermekeik haladásáról! A szülők még szeptember 24-én, a szülői fórumon kérték az ellenőrzők bevezetését a megbízott igazgatótól és a tankerület vezetőjétől. Erre ígéretet is kaptak, de ez nem valósult meg. Ezért a szülők az Oktatási Jogok Biztosához fordultak. A vizsgálat második köre jelenleg folyik. Az adminisztrációs problémát a pedagógusok többször jelezték a vezetőségnek az év folyamán, de megoldás csak a félévi értekezleten kialakult botrány után lett. Az az intézményvezető azzal a javaslattal állt elő, hogy az iskola fénymásolt naplókat és ellenőrzőket fog készíteni. Mindenki nyilatkozzon, kívánja-e használni őket, illetve saját maga döntse el, szeptembertől vagy februártól vezeti azokat. Nem értjük, nálunk miért nem működik a Magiszter úgy, mint más iskolákban, ahol minden gond nélkül át tudtak állni a Taninformról a Magiszter rendszerére már októberben. Azt sem, hogy miért csak a mi iskolánk állt át erre a kerület többi iskolájával ellentétben. Ezekben a mai napig is megy a Taninform vagy a papír alapú adminisztráció.  A 2 napos értekezlet végén az intézményvezető a javaslatait és magát a beszámolót a tantestület kérése ellenére nem bocsátotta szavazásra. Ezt azzal indokolta, hogy a KLIK nem kért az iskolától félévi intézményi beszámolót, így a 2 estét igénybe vevő értekezlet tulajdonképpen csak egy összefoglaló volt.
Amíg a pedagógusok, a tanulók és a szülők az államtitkárság döntésére vártak, állampolgári bejelentés érkezett a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjéhez, Dr Pesti Imréhez. E szerint a XVII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményezési eljárása jogszerűtlenül zajlott le. Február 3-án az Előkészítő Bizottság arról tájékoztatta a tantestületet, hogy az államtitkárság az állampolgári bejelentés miatt megállította az eljárást. Döntést a vizsgálat lefolytatásáig nem hoznak. Úgy tudjuk, a Német Nemzetiségi Önkormányzat a három pályázó közül egyet nem támogatott – a jelenleg megbízott intézményvezetőt. Így csak az ő érdekében áll az eljárás jogszerűségének megkérdőjelezése. Nyilvánvaló, hogy a pályáztatási folyamat hátráltatásával a saját megbízott intézményvezetői kinevezésének idejét kívánja meghosszabbítani – pedig megbízott igazgató sem lehetne, mert a nemzetiségi önkormányzat az első pályázatnál sem támogatta, és nem kérték ki az egyetértésüket a megbízásához (nemzetiségi önkormányzat egyetértési jogának megsértése). Tudomásunk szerint az első pályázati eljárás során is pontosan így járt el a Német Nemzetiségi Önkormányzat, akkor senki nem kifogásolta az eljárásukat. Az első eljárásban, mikor a másik pályázót jogtalanul zárta ki a XVII. Tankerület a pályázatból – melyet az államtitkárság szakmai véleménye is alátámasztott – akkor a folyamatot nem állították meg. Pedig nem csak eljárási hiba gyanúja merült fel, hanem a konkrét jogsértés ténye is bebizonyosodott (a miniszter döntési jogkörét elvonta a 17. tankerület igazgatója).
Jelenleg a Kormányhivatal vizsgálatának lefolytatására várunk, döntés majd csak azután lehetséges.  A több mint 10 hónapja tartó küzdelem, a megbízott igazgató és inkompetens új helyetteseinek szakmai hozzá nem értése, az időközben elindult passzív-agresszív vezetői kilengések és az egyre feszültebbé váló iskolai légkör igen megnehezíti a mindennapi munkánkat.
Ezúton köszönjük eddigi, és kérjük további támogatásukat ügyünkben a nyilvánosság segítségével.
 
Az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola pedagógusai
A levéllel együtt megkaptuk a megbízott igazgató levelét a szülői szervezetről:
Tájékoztatás
Tisztelt Szülők!
Az új köznevelési rendszer alapelvei között hangsúlyt kap a bizalom és az együttműködés. A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermekek szülei megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele. A köznevelés középpontjában a gyermek és a pedagógus, továbbá a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (5) bekezdése szerint a szülők joga, hogy kezdeményezzék szülői szervezet, iskolaszék, intézményi tanács létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen. A törvény értelmében a szülői szervezet, az iskolaszék és az intézményi tanács munkájában azok a szülők jogosultak részt venni, akiknek a gyermeke az iskola tanulója, és akiket a köznevelési intézményben tanuló diákok szülei delegáltak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Varga Lászlónénak a több éves lelkiismeretes, lelkes és odaadó munkájáért, amit az Újlak utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű lskola szülői szervezetének tagjaként és iskolaszék elnökeként 2013. augusztus 28. napjáig végzett.
Sarkadi-Nagy Adrien
mb. igazgató
Szintén megkaptuk azt a levelet, amelyet a KLIK-nek küldtek a tanárok:
KLIK Központ 1051. Bp., Nádor u. 32.                                 Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi
Marekné dr Pintér Aranka                                                        és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
KLIK elnöke                                                                                 Iskola Nevelőtestülete
Tárgy: Állásfoglalás kérése
 
 
Tisztelt Elnök Asszony!
 
Az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi, és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Nevelőtestülete azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy ügyünkben állásfoglalást adni szíveskedjen!
2013. október 14-én kiírásra került iskolánk igazgatói beosztására a 2. pályázat. Az eljárás lebonyolítására a nevelőtestületből 3 fős Előkészítő Bizottságot hoztunk létre. A bizottság 2013. 11-én tájékoztatáson vett rész a XVII. tankerületnél. Ezt a tankerület vezetője, Dr Varjúné dr Fekete Ildikó és Dienes Diána oktatási referens tartotta. Elmondták, hogy kik lehetnek a véleményezők az eljárás során. A szülői szervezet és az iskolaszék esetében az hangzott el, hogy a két szervezet elnökének, Varga Lászlónénak nem adhatják ki a pályázati anyagokat, mert a tankerület nem ismeri el a szervezetek vezetőjének. Az indok az, hogy Varga Lászlónénak gyermeke ettől a tanévtől már nem, csak az unokája jár az iskolába.  A Nkt 72. § és az 53. §-ra hivatkoztak. Ha a bizottság kiadja az anyagot, szabálysértést követnek el és ez akár 1-3 évig terjedő börtöntüntetést vonhat maga után.  Erről írásban semmit nem kaptak meg, csak a hivatkozott jogszabályok kerültek átadásra.
A szülők 2013.09.24-én tartott választmányi ülésén a szülői szervezet újra megalakult. A vezetőség és az iskolaszék tagjait nyilvános szavazással választották meg. Erről hangfelvétel és jegyzőkönyv készült. A vezetőség 2013.10.02-i ülésén egyhangúan megválasztotta Varga Lászlónét elnöknek. Határoztak arról, hogy az iskolaszék elnöke és a szülői szervezet elnöke az eddig megszokott módon ugyanaz a személy. Erről is született jegyzőkönyv. A jegyzőkönyveket megküldték az iskola vezetőjének.
Tudomásunk szerint a tankerületi igazgató és az iskola megbízott igazgatója által hivatkozott jogszabály nem tartalmazza azt, hogy nagyszülő nem lehet az iskola szülői szervezetének és az iskolaszéknek tagja, nem lehet az elnöke. Ez az iskolát támogató Újlak Diákalapítvány esetében sem jelent problémát. Ennek az elnöke is egy nagyszülő, gyermeke nem is tanult nálunk. Varga Lászlónénak 5 gyermeke tanult itt, évtizedek óta rengeteget tett az iskoláért. A szülők megválasztották. Szeptember 5-én és 6-án írásban az iskolaszék elnökekén kereste fel az iskola igazgatója. Október 3-án, mint iskolaszék elnöke jelent meg és tartott beszámolót a nevelőtestületi értekezleten. November 4-én az iskola igazgatója önhatalmúan mégis egy olyan tartalmú levelet küldött ki a szülőknek, hogy Varga Lászlóné 2013. augusztus 29-től már nem elnöke a két szervezetnek és ezúton megköszöni a munkáját (ld. melléklet).
Varga Lászlóné tájékoztatta a nevelőtestületet és az iskola vezetőjét, hogy nem mondott le, továbbra is ő az elnök, mert a szülők felkérték erre. Állásfoglalást kért a Magyarországi Szülők Egyesületétől és az Európai Szülők Magyarországi Egyesületétől ügyében. Az állásfoglalásuk szerint a tankerületi igazgató és az iskolaigazgató jogtalanul avatkozik be a szülői szervezet működésébe, mert a képviselők megválasztása, a szervezet működésének meghatározása csak és kizárólagosan a szülők joga.
Tisztelt Elnök Asszony! Kérjük, hogy szíveskedjen kivizsgálni a problémát, mert attól tartunk, hogy a pályázati eljárás során a véleményező közösségeket a tankerületi igazgató és az iskolaigazgató a saját érdekeinek megfelelően akarják kialakítani. Azoknak akar véleményezési lehetőséget adni, akik az ő érdekeiket szolgálják. Sajnos ennek már előzményei voltak az előző eljárás során és azóta is. A másik pályázót jogtalanul kizárta a pályázatból, a döntési jogkört elvonta a minisztériumtól, a német nemzetiségi önkormányzat véleményét megmásította. A megbízott igazgatónak jogtalanul az eredménytelenül pályázó előző igazgatót terjesztette fel, ezzel megtévesztette a minisztériumot. Nem kérdezte meg a tantestületet az igazgatóhelyettesek kinevezése előtt a kérésünk ellenére sem. Most a szülői szervezet gátolja, mert nem a jelenlegi igazgatót akarják támogatni. A szülők a gondjaikkal az oktatási jogok biztosát is megkeresték. Az elmúlt időszak alapítványi szülői befizetések és a jótékonysági rendezvények bevételeivel kapcsolatos tételes elszámolása eddig nem történt meg. Ezt tette szóvá több alkalommal az elnök.  Ezek miatt vált az elnök személye támadás célpontjává. Ezzel azt akarják elérni, hogy a szülői szervezet ne tudjon véleményt adni.
Kérjük, hogy az Előkészítő Bizottság védelmében szíveskedjen sürgősen állásfoglalást adni az ügyben, mert 2013. november 25-től kerülnek kiosztásra a véleményező közösségeknek a pályázati anyagok. A jelenlegi helyzetben a szülői szervezetnek és az iskolaszéknek a tankerület utasítása alapján az Előkészítő Bizottság nem adhatja ki az anyagokat, pedig ez a két közösség is élni kíván a törvény adta jogával.
Kérjük, hogy a XVII. tankerület hatásköréből vonja ki a pályázat lebonyolítását, mert az előzmények és a mostani lépések tükrében nem látjuk biztosítottnak a jogszerű és pártatlan eljárást!
Gyors segítségében bízva tisztelettel:
Budapest, 2013.11.16.
Melléklet: 1db
Újlakos pedagógusok
Kapják:
Dr Hoffmann Rózsa – köznevelésért felelős államtitkár

 

 

Megosztás