felsőoktatás

Itt vannak a módosítással összefüggő módosítások

Balog Zoltán emberminiszter az előadója a kormányban a röviden csak T/10751. számú törvényjavaslat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról néven futó irománynak.

Sajátos hallgatói szerződés

„(3) A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. A 15. § (2)–(6) bekezdésében meghatározott magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató az e törvényben előírt sajátos feltételek teljesítésére köteles. A 15. § (2)–(6) bekezdésében meghatározott önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv által nyilvántartott személyes adatokat, az adatkezelés célját, időtartamát, továbbításának feltételeit az 5. melléklet tartalmazza.”

Adók módjára behajtandó köztartozás

A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre tekintettel a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv által megállapított visszafizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozás.

Nyomon követi a foglalkoztatási útját

48/J. § A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv nyomon követi a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató foglalkoztatási útját.

Továbbítható

1. E törvény által nyilvántartott adatok az állami (rész)ösztöndíjas hallgató

a) természetes személyazonosító adatai, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele,

b) lakcímre (lakóhely és tartózkodási hely) vonatkozó adatai,

c) hazai munkaviszony(ok) létesítésére és időtartamára vonatkozó adatai,

d) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresőként történő nyilvántartásba vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött időtartamra vonatkozó adatai,

e) terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultságra, valamint ennek időtartamára vonatkozó adatai,

f) gyermekgondozási segélyre való jogosultságra, valamint ennek időtartamára vonatkozó adatai,

g) gyermekgondozási díjra való jogosultságra, valamint ennek időtartamára vonatkozó adatai,

h) megváltozott munkaképességre, valamint ennek időtartamára vonatkozó adatai,

i) nyugdíjkorhatár elérésére vonatkozó adata,

j) felsőoktatási képzésére, a hallgatói jogviszonyára vonatkozó adatai.

2. Az 1. pontban megjelölt adatok kezelésére a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv jogosult.

3. Az adatkezelés célja: Az állami (rész)ösztöndíjas hallgató által vállalt kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, ellenőrzése.

4. Az adatkezelés időtartama: Az adatok a hallgató részére meghatározott feltételek teljesítésétől számított 5 évig kezelhetőek.

5. Továbbítható:

a) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, valamint az államigazgatási szervnek, ha konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat;

b) a nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat.

Megosztás