Cikkek

Szolgáltató állam: A győri aljegyző fenyegetőzik

Egy kimittudos adatigénylésre Csörgits Lajos győri aljegyző minősíthetetlen stílusban válaszolt. Amikor a levele az oldalon nyilvánosságra került, perrel fenyegetve akarta azt eltávolíttatni. Kis magyar információszabadsági abszurd 2012.

A kimittud.atlatszo.hu segítségével Erdélyi Katalin adatigénylést juttatott el a győri polgármesteri hivatalhoz, amelyben arról érdeklődött, az utóbbi években a hivatal milyen újságokat és milyen összegben rendelt meg. A hivatal nevében Csörgits Lajos győri aljegyző válaszolt, aki az igényelt adatok egy részét megküldte ugyan, ezt azonban a mikszáthi világot idéző, kioktató és egyébként jogilag téves megjegyzés kíséretében tette.

Az Ön által hivatkozott Infotv. bárki számára lehetővé teszi a közérdekű adat igénylését szóban, írásban vagy elektronikus úton. A bárki jelentése a Magyar értelmező kéziszótár – hiszen jogszabály nem határozza meg a bárki fogalmát és ez esetben a szavak általános jelentését kell érteni – szerint (második kiadás változatlan utánnyomásának 90. oldali szócikke): bármely személy, azaz jogi kategóriában: bármely természetes vagy jogi személy.
Az Ön által küldött elektronikus levél alapján nem beazonosítható (semmilyen adatot, hiteles elektronikus aláírást stb. nem tartalmaz levele, az email cím sem természetes személyre utal, szemben az aláírással, hiszen .org domain nevet csak szervezet kaphat, Ön pedig nem hivatkozik arra, hogy annak képviseletében járna el), hogy létező személytől, azaz bárkitől származik-e a megkeresés. Így viszont nem értelmezhetők az igénylőre vonatkozó rendelkezései (pl.: megtagadás, teljesítési határidő stb.) az Infotv-nek, ergo késedelembe sem eshet az adatkezelő.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (2) bekezdése persze egyértelműen rendelkezik arról, hogy az adatigénylő személyes adatai „csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges.” Mivel a jelenügyben költségtérítést a hivatal nem állapított meg, az e-mail cím az egyetlen adat, amit megkövetelhetne az aljegyző úr, hiszen az adatigénylés teljesítéséhez csak arra van szükség.

Néhány nappal később immár a kimittud üzemeltetőiként mi kaptunk e-mailt az aljegyzőtől, amiben a válaszának eltávolítását követelte, némi büntetőjogi fenyegetőzéssel megspékelve:

Tisztelt Adatkezelő!

   Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a
   http://kimittud.atlatszo.hu honlapon közzétett, 2012. szeptember
   26-án kelt válaszlevelemet eltávolítani szíveskedjen.

   2012. szeptember 7-én Erdélyi Katalinként aláírt személytől
   érkezett megkeresés Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
   Hivatalához. 2012. szeptember 26-án küldött tájékoztató levelemben
   kifejtettem álláspontomat, miszerint az adatigénylés megfelelő
   teljesítése érdekében az igénylő adatainak és az igényelt adatok
   körének pontosítása lenne szükséges. A megkeresésben foglalt
   igénynek megfelelően – jóllehet véleményem szerint törvényi
   feltételek hiánya miatt a megkeresést nem kellett volna teljesíteni
   – sor került adatszolgáltatásra a Polgármesteri Hivatal kezelésében
   meglévő adatok tekintetében.

   A megkeresésben arról nem lettem tájékoztatva arról – törvény vagy
   önkormányzati rendelet pedig nem hatalmazza fel a T. Adatkezelőt -,
   hogy a válaszlevelem teljes terjedelemben, és nemcsak az igényelt
   adatok kerülnek nyilvánosságra. Mivel a levél tartalmaz személyes
   adatot (mint név, beosztás stb.) kérném a válaszlevél
   eltávolítását, tekintettel arra, hogy az egy személyes jellegű
   megkeresésre adott válasznak tekintendő. Maga a levél nem
   tekinthető adatnak: abban közérdekű adatok, személyes adatok és
   olyan információk szerepelnek, amelyek a levéltitok fogalmi körébe
   esnek.

   Személyes adat kezelése pedig – törvényi, illetve önkormányzati
   rendelet rendelkezése hiányában - csak akkor kezelhető, ha ahhoz az
   érintett hozzájárul. (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont) Ez a
   hozzájárulás nem történt meg, továbbá az adatkezelés egyéb törvényi
   feltételei sem érvényesülnek, így különösen az Infotv. 4. §-ában
   meghatározott célhoz kötöttség elve. Annál is inkább, mert a
   személyes adat kezelésének megkezdése előtt fennálló tájékoztatási
   kötelezettséget sem kaptam meg. Érintett személyként - mivel nevem
   és beosztásom szerepel a válaszlevélben (függetlenül attól, hogy a
   levelet ki írta) - jogom van ahhoz, hogy az adatok törlését kérjem,
   Önök pedig kötelesek ennek eleget tenni. (Infotv. 14. § c) pont,
   17. § (2) bek. a) és b) pont)

   Levél tartalmának nyilvánosságra hozatala nemcsak adatvédelmi és
   polgári jogi vonatkozásokban vet fel felelősségi kérdéseket, hanem
   a levéltitok büntetőjogi védelemben is részesül. A Btk. 178. § (1)
   bekezdése szerint „aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét,
   a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen
   célból illetéktelen személynek átadja, úgyszintén aki távközlési
   berendezés útján továbbított közleményt kifürkész, ha súlyosabb
   bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és
   pénzbüntetéssel büntetendő.” A Btk. indokolása szerint a levéltitok
   megsértésének tényállása nemcsak a postai úton, hanem az
   elektronikusúton továbbított levélre (e-mail)is kiterjed. A
   nyilvánosságra hozatallal (a honlapon való közzététellel)
   megvalósul a Btk. ezen tényállása, hiszen illetéktelen személyek
   számára válik hozzáférhetővé a levél tartalma. A felelősség
   megállapításához az sem kell, hogy bizonyítást nyerjen, hogy azt a
   levelet bárki is elolvasta, elég annak a bizonyítása, hogy az elvi
   lehetősége ennek fennállt.

   A fentiekre tekintettel kérem, hogy a válaszlevelemet a honlapról
   haladéktalanul eltávolítani szíveskedjen, egyébként jogi úton
   szerzek érvényt a kérelmemnek. Természetesen annak nincsen jogi
   akadálya, hogy az általam közölt közérdekű adatként szolgáltatott
   adatok a honlapon megjelenjenek. Jelen levelem közzétételéhez
   viszont nem járulok hozzá.

   Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

   Tisztelettel:

   Dr. Csörgits Lajos aljegyző Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
   Hivatala 9026 Győr, Városház tér 1. Telefon: +36-96-500245 Fax:
   +36-96-500160

Az aljegyző úr figyelmét nyilván elkerülte, hogy az adatigénylés végén automatikusan fel is hívjuk az adatgazdák figyelmét arra, hogy a válaszuk az interneten meg fog jelenni. Vagyis tételesen nem igaz, hogy ne tudta volna előre, levele nyilvánosságra fog kerülni. Ezen túl is, az általa írt levél minden egyes elemében közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmaz, hiszen a válaszát aljegyzői minőségében, közhatalmat gyakorló személyként írta. Az ilyen adatok pedig az Infotv. 26. § (2) bekezdése szerint nyilvánosak. A hivatalos levelek küldőit egyébként nyilvánvalóan nem illeti meg a levéltitok védelme. Képzeljük csak el, ha egy postai úton közölt hatósági határozatot nyilvánosságra hozó ügyféllel szemben a hivatal levéltitok megsértése miatt eljárást indítana.

Éppen ezért az aljegyző úr válaszait nem távolítjuk el a honlapról. Ha feljelentést akar tenni vagy perelni akar, ám tegye, állunk elébe. De talán érdemesebb lenne a hozzá forduló polgárokat téves jogi kioktatás helyett partnerként kezelnie. Akkor nem kellene szégyenkeznie a válaszai miatt.

(Illusztráció: innen.)

Megosztás